Texte biblice, reflectii si rugaciuni pentru cele opt zile - A SASEA ZI - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Texte biblice, reflecții și rugăciuni pentru cele opt zile - A ȘASEA ZI

[2006-01-23]
Să fim misionari în numele lui Isus

Tot așa, Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă vreunul dintre aceștia mici (Mt 18,14).LECTURA I

Mărturisitori ai credinței

Dan 3,19-30

19 La auzul cuvintelor, Nabucodonosor s-a umplut de mânie și s-a schimbat la față, întorcându-și privirile împotriva lui Sidrah, Misah și Abdenago. A luat din nou cuvântul și a poruncit să se încălzească de șapte ori mai mult cuptorul față de cum trebuia să-l încălzească. 20 Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Sidrah, Misah și Abdenago și să-i arunce în cuptorul aprins. 21 Oamenii aceștia au fost legați cu cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. 22 Fiindcă porunca regelui era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Sidrah, Misah și Abdenago. 23 Dar acești trei oameni: Sidrah, Misah și Abdenago au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. 24 Atunci împăratul Nabucodonosor s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: "N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați?" Ei au răspuns împăratului: "Negreșit, împărate!" 25 El a luat din nou cuvântul și a zis: "Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați; și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!" 26 Apoi Nabucodonosor s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis: "Sidrah, Misah și Abdenago, slujitorii Dumnezeului celui Prea Înalt, ieșiți afară și veniți încoace!" Și Sidrah, Misah și Abdenago au ieșit din mijlocul focului. 27 Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nici o putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămaseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. 28 Nabucodonosor a luat cuvântul și a zis: "Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Sidrah, Misah și Abdenago, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor! 29 Iată acum porunca pe care o dau: Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Sidrah, Misah și Abdenago va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este nici un alt dumnezeu care să poată izbăvi ca el." 30 După aceea împăratul a înălțat pe Sidrah, Misah și Abdenago la mare cinste în ținutul Babilonului.

Cuvântul DomnuluiPSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18)
R.: Fericiți sunt toți care îl așteaptă pe Domnul
sau
Aleluia
1 Lăudați pe Domnul,
căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru;
plăcut lucru este să-i cântăm lui.
2 Domnul reclădește Ierusalimul,
strânge pe surghiuniții lui Israel. R.

3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită
și leagă rănile lor.
4 El cunoaște numărul stelelor
și le dă nume la toate. R.

5 Mare este Domnul și puternic prin tăria lui,
înțelepciunea lui nu are margini.
6 Domnul sprijină pe cei sărmani
și doboară pe cei păcătoși la pământ. R.LECTURA A II-A

Dacă crezi din toată inima, poți fi botezat.

Citire din Faptele Apostolilor 8,26-40

În zilele acelea, 26 îngerul Domnului s-a adresat lui Filip, spunând: "Ridică-te și mergi spre miazăzi, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza; acesta este pustiu". 27 Filip a plecat. Un eunuc din Etiopia, înalt dregător al reginei Etiopiei, Candace, administrator al întregii ei vistierii, venise la Ierusalim ca să se închine lui Dumnezeu 28 și acum se întorcea acasă. El ședea în carul său și citea din profetul Isaia. 29 Duhul Domnului i-a zis lui Filip: "Apropie-te și alătură-te de carul acesta". 30 Filip s-a apropiat în grabă și a auzit că omul citea din profetul Isaia. Atunci l-a întrebat: "Înțelegi ce citești?" 31 Iar el i-a răspuns: "Cum aș putea să înțeleg, dacă nimeni nu-mi explică". L-a invitat pe Filip să se urce și să se așeze alături de el. 32 Locul din Scriptură, pe care-l citea el, era acesta: "Ca un miel a fost dus la înjunghiere și ca o oaie fără glas înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura. 33 Pentru că s-a umilit, dreptatea i-a fost refuzată. Cine va vorbi de soarta lui? Căci viața lui a fost ștearsă de pe pământ". 34 Eunucul a spus lui Filip: "Te rog, spune-mi, despre cine vorbește profetul, despre sine, sau despre altcineva?" 35 Atunci Filip a luat cuvântul și, pornind de la acest text al Scripturii, i-a anunțat vestea cea bună despre Isus. 36 Continuându-și drumul au ajuns la o apă; eunucul a zis: "Iată o apă. Ce mă împiedică să primesc botezul?" 37 (Filip a spus: "Dacă tu crezi din toată inima, poți fi botezat". Eunucul a răspuns: "Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu"). 38 A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe eunuc. 39 Iar când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și eunucul nu l-a mai văzut, dar și-a continuat drumul plin de bucurie. 40 Filip s-a trezit în cetatea Azot și a vestit evanghelia în toate orașele până ce a ajuns în Cezareea.

Cuvântul DomnuluiEVANGHELIA

Pacea pe care i-o doriți cuiva să coboare asupra lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-12.17-20

În acel timp, 1 Domnul a ales încă șaptezeci și doi de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Și le-a zis: "De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe stăpânul secerișului să trimită lucrători la secerișul său. 3 Mergeți! Iată, eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luați cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale și nu salutați pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veți intra, spuneți mai întâi: "Pace acestei case!" 6 Și de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriți va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneți în acea casă, mâncați și beți ceea ce vi se dă, căci cine muncește are dreptul la plată. Nu vă mutați din casă în casă. 8 Când veți intra într-o localitate și veți fi primiți, mâncați ce vi se va pune înainte, 9 vindecați bolnavii care se află acolo și spuneți oamenilor: "Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi!" 10 Când însă veți intra într-o cetate și nu veți fi primiți, ieșiți în piețe și spuneți: 11 "Chiar și praful din cetatea voastră care s-a prins de picioarele noastre îl scuturăm ca semn împotriva voastră. Dar aceasta să o știți: Împărăția lui Dumnezeu este aproape". 12 Eu vă spun: În ziua judecății soarta Sodomei va fi mai ușoară decât a acelei cetăți".

Cuvântul DomnuluiComentariu

Întâlnim astăzi persoane pe care Dumnezeu le cheamă să-și mărturisească credința. Sidrah, Misah și Abdenago cred cu tărie și statornicie în acela care îi salvează. Fervoarea, curajul și mărturia lor comună, în fața unui mare pericol, aveau să-l convingă pe rege și pe consilierii săi că Dumnezeul lor este singurul Dumnezeu adevărat. Mărturia lor de credință a făcut posibilă adunarea până și a celor mai temători membri ai comunității din Israel. Poporul lui Dumnezeu a devenit mai puternic și s-a unit din nou în jurul Dumnezeului său.

Psalmistul cântă slavă lui Dumnezeu, care vine în ajutorul poporului său în multe cazuri, pentru ca acest popor să găsească siguranța și mântuirea. Faptul că Dumnezeu ni l-a trimis pe Fiul său ne arată în mod desăvârșit grija continuă pentru poporul său: Isus nu-i adună doar pe cei slabi sau îndepărtați de credință; așteaptă de la apostoli ca și aceștia să se implice cu abnegație, ca misionari în numele lui, pentru a răspândi vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu.

În atitudinea lui Filip se reflectă entuziasmul Bisericii primare. Apostolul profită de orice ocazie care i se oferă pentru a împlini misiunea lui Isus.

Astăzi, ca discipoli ai lui Cristos, suntem chemați să fim un popor misionar. Mesajul evangheliei este mult mai eficient atunci când creștinii își mărturisesc împreună credința. Acum este rândul nostru să împărtășim vestea cea bună semenilor noștri. Suntem chemați să facem următoarele lucruri:

să dăm dovadă de curaj în fața necredinței ;
să renunțăm la confortul pe care ni-l oferă cultura noastră și tradiția religioasă;
să găsim noi modalități prin care să proclamăm vestea cea bună a lui Isus Cristos;
să fim entuziaști și pasionați de credința noastră comună;
să fim motivați de compasiunea lui Isus în încercarea comună de a alina suferințele lumii în care trăim;
să condamnăm nedreptatea din lume și să luăm partea celor săraci.
În fața unei lumi marcate de o evoluție rapidă, creștinii dau mărturie comună despre Evanghelie fiind deschiși pentru întreaga lume, dar și adunându-i pe toți cei neputincioși, pentru ca nici unul dintre cei năpăstuiți să nu fie lăsat la voia întâmplării.

Avem deci o dublă misiune de îndeplinit!Rugăciune

Dumnezeule care ești viu, trezește în noi dorința de a fi un popor misionar. Ajută-ne să ascultăm chemarea ta și dă-ne curajul de a ne lăsa conduși de Duhul tău. Fă ca noi să putem să-i adunăm, prin mărturia noastră comună, pe toți cei fără ajutor, pentru ca ei să fie întăriți și să meargă în lumea întreagă pentru a proclama vestea cea bună a împărăției tale. Amin.

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 1193, Ultimul acces: 2023-03-28 07:46:50